Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 21.3.2015

28. 3. 2015

                          ZÁPIS

Z výroční  členské  schůze konané 21.3.2015 v restauraci Tatran v Podbořanech.

Přítomni: Dle prezenční listiny bylo přítomno  20 členů,z toho 3 členové výboru a 3 členové RK.

Omluveni: př.Nusko, př.Potůček J., př.Frajt, př.Příbek, př.Čaja, př.Zvonek, př.Jelínek

Dále zde byli přítomni dva hosté,nový zájemci o členství

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

1) Zahájení                                  

2) Zpráva pokladní                                                           

3) Zpráva jednatele                        

4) Zpráva vedoucích odborností                                     

5) Zpráva revizní komise                 

6) Návrh rozpočtu na rok 2015                                           

7) Placení svazových kroužků a známek       

8) Přijetí nových členů  

9) Diskuse          

10) Závěr

1) V 10.38h. zahajuje př.Předota výroční čl. schůzi. Zároveň přivítal všechny přítomné. Hned při zahájení seznamuje členskou základnu s potřebou vyřešení otopu v chovatelském domě pro naše nájemníky. Dodává že nejednoduší je pro ZO zakoupení a instalace 2ks akumulačních kamen. A to hlavně z důvodu že chovatelský dům nemá svůj komín, jeho výstavba a věci s ní spojené by vyšli ZO daleko více než tato možnost. Př. Särközi a př. Cyprián položili oběma několik otázek a následně jim bylo odpovězeno. Dále s pí.Navrátilovou oznamuje že už oslovili jednu firmu která by měla zpracovat projekt, věci s ním spojené a udělat cenovou nabídku. Ta bude na další schůzi přednesena k projednání členskou základnou.

Členská základna vzala na vědomí.

2) Pí. Navrátilová seznamuje čl. základnu s pokladní zprávou za rok 2014. Dále přečetla každou položku jak ve zprávě příjmy tak ve zprávě výdaje. Členskou základnu seznamuje s konečným s konečným zůstatkem financí na účtu ZO Podbořany.

3) Př. Potůček v krátkosti seznamuje členy se svou činností za rok 2014. Dále děkuje všem členům kteří se podíleli ať fyzicky tak materiálově na pořádání výstav. Také objasňuje členům způsob jakým komunikoval s redakcí časopisu chovatel a omlouvá se zato že nebyl otisknut ani jeden článek z našich výstav. Mrzuté je to o to víc, že články byli vždy řádně odeslány a přijetí potvrzeno. Zároveň otisknutí přislíbeno! Přes to propagace naší výstavy tímto způsobem neproběhla.

4) Ani jeden vedoucí odborností nedodal a nepřednesl své hodnocení. Budu apelovat na vedoucí odborností aby pro příští výr.čl. schůzi došlo k nápravě.

5) Př. Špilar přednesl a seznámil členskou základnu se zprávou RK která byla velmi dobře a do podrobna zpracovaná.

6) Př. Předota seznámil členskou základnu s návrhem rozpočtu pro rok 2015……

7) Pí. Navrátilová provedla výběr finanční hotovosti za úhradu  čl.známek a nánožních kroužků….

Př. Särközi  upozorňuje vedení  ZO na skutečnost že př.Voleský dosáhl již věku 80 let a stále platí čl. příspěvek i přezto že už by ho v tomto věku platit neměl protože máme v ZO odhlasováno že za členy starší 80 let hradí čl. příspěvek ZO.

Př. Předota upozorňuje s pí. Navrátilovou nato že př. Voleský odebírá časopis chovatel a ZO platí pouze základní členské známky.

Př. Voleský slova př. Särköziho potvrzuje, zároveň dodává že k životnímu jubileu také dar nedostal.

Př. Předota k př. Potůčkovi jakto že jsi to nepohlídal.

Př. Potůček odpověděl že to není možné a že uritě nic nepřehlédl. Navíc byl tak zvyklán že dodal že nemá ani datum narození př. Voleského.

Vedení  ZO nabídlo jako kompenzaci př. Voleskému že mu za tyto dva roky co jsi platil čl. příspěvek sám uhradí plné předplatné v hodnotě 650kč na rok 2016. Tímto jsme celou nesrovnalost uzavřeli a pokračovali dál.

8) Př. Potůček členům sdělil že máme dva nové zájemce pro vstup do naší ZO. Představil členům př. Martina Potůčka a malou Karolínu Potůčkovou. Seznámil členy se stářím nových zájemců a v krátkosti s tím co chovají. Následně proběhlo hlasování o přijetí.

Pro:  20       Proti:0          Zdržel:0

9) Př. Nerad se vyjádřil k potřebě udělání/vyhotovení nového přístřešku na králíky. Uvedl že v některých místech dochází při dešti k moknutí vrchních podlážek nad králíky. Zatíká nám tam.

Př. Předota odpověděl že o tomto problému ví a že by byl rád kdyby se svépomocí podařilo celý přístřešek demontovat a následně vystavit nový s kompletním zastřešením. Dále informoval členskou základnu  a př. Nerada jako vedoucího odbornosti králíků  že byli zakoupeny nové klece v množství 10ks (40 děr).

Vedoucí odbornosti drůbeže př. Cyprián seznámil členskou základnu s problémy u drůbeže a zdůraznil že i zde by bylo potřeba udělat velké změny. A to jak u voliér tak v terénních úpravách.

Př. Potůček řekl že s ním souhlasí a nastínil členské základně jeho vizi ve dvou možných vyhotoveních drůbežářské sekce. Ovšem tu první která by po vyhotovení byla určitě líbivá a praktická po vyslechnutí některých připomínek ihned zavrhl. Byť už  předtím sám řekl  že v první možnosti kterou zmínil by to asi nebylo tak jednoduché z důvodu jejího umístění! Zároveň zmínil že díky tomu v jaké se nachází pozici členskou základnou jemu svěřené má v době konání výstavy možnost sledovat a vyslechnout si některé připomínky/názory, jak chovatelů tak návštěvníků k  určitým věcem a problematice. K předneseným návrhům doplnili ještě určité návrhy př. Cyprián a př. Särközi.

Př. Předota vstoupil do této diskuse a upozornil členskou základnu nato že nelze udělat vše najednou. Připomněl členům ZO že by to bylo finančně náročné a že nejsme 100% vlastníkem chovatelského areálu. Navíc zdůraznil že do budoucna, zhruba v období do 3 let by bylo dobré udělat opravy na fasádě a štítech budovy. Navíc podotknul že by byl velmi rád kdyby se do těchto aktivit zapojili hlavně mladší členové ZO. Zeptal se př. Polívky jestli by byl ochoten vypomoci s opravou fasády na budově v momentě až to bude aktuální.

Př. Štěch  si vzal slovo a předal sám za sebe  dar př. Předotovi k jeho 70 – tinám které měl v loňském roce. Jak sám uvedl chtěl mu dar předat právě při této příležitosti.

Př. Potůček oslovil všechny vedoucí odborností za účelem blížící se výstavy. Zeptal se jich jestli mají oceňovací lístky. Od všech mu bylo zděleno že pravdě podobně né. Tudíš oslovil předsedu ZO a zeptal se ho, zdali  je objedná nebo že tak učiní sám. Zároveň řekl vedoucím odborností že toto by si měli hlídat sami!

Př. Předota se zeptal všech vedoucích odborností jak jsou na tom z krmením. Po vyslechnutí se došlo k závěru že je třeba zabezpečit  pšenici pro holubi a drůbež. Dále ječmen pro králíky a proso. Zbytkové krmení z loňské výstavy zlikvidovat!

Př. Laštovka navrhl aby se zbylé krmivo po každé výstavě rozdělilo mezi mladé chovatele. Čímž dojde k podpoře mladých  a ty bychom si měli hýčkat. Buďme rádi že tady nějaké máme. Dále zmínil že není dobré krmit krmením které je ve vlhké garáži.

Př. Jančík  k tomuto odvětil že neví proč by se mělo krmení rozdávat když by to vyřešil jeden obyčejný sud na uskladnění a je po problémech.

Př. Předota, ano souhlasím se Zdeňkem, nebudeme riskovat a zkoumat jestli je krmivo zatuchlé. Jsem pro aby se vždy na každou výstavu navezlo krmení čerstvé. Dále vás chci upozornit nato že zakoupím někde ve zverimexu krmení pro exoty. Již několik let s př.Štěchem nosíme krmení pro exoty ze svého.

Př. Laštovka nato se vůbec neptejte, to by mělo být směrodatné!

Př. Laštovka  ještě povznáší  oprávněnou kritiku nad tím že si při schůzi vyslechl některé vulgární slova a zmínil že toto sem nepatří obzvláště když se přijímají nový členové a mezi nimi mch.! Na schůzi to nepatří!Dále byl nespokojen s tím že ani jeden předseda odborností nepřednesl zprávu za rok 2014. Také upozornil nato že by chtěl vyzvednout nájemníky v našem chovatelském domě a poděkovat jim zato že nám ještě nikdo nerozkradl všechny ty výstavní klece a vše co tam máme. Též zmínil jejich výpomoc při výstavách a podotkl jak jsou pro nás tito nájemníci nedocenitelní  a jejich pomoc ZO neocenitelná.

Př. Předota, ano v tomto s tebou Zdeňku naprosto souhlasím. Můžeme být rádi že tam ty lidi máme.

Př. Předota dává hlasovat o programu schůze.

Pro:  20       Proti:0           Zdržel:0

Ve 12.40h př. Předota ukončuje výroční členskou schůzi a všem přítomným děkuje za silnou účast.

                                                              

                       Zapsal

                Bohuslav   Potůček